Mazar I Sharif Airport

Mazar I Sharif
Afghanistan

Phone: +93 7 9819 7322